Vedtekter for Aurdalsåsen Hytteforening

Vedtatt: Aurdal 22. juni 2002
Revidert: 4. april 2007

§ 1
Aurdalsåsen hytteforening (Foreningen) er en sammenslutning av vel- og veiforeninger for hytteeiere i området Aurdalsåsen. Foreningen er også åpen for individuelle, personlige medlemmer som eier hytte i området og som ikke hører til noen lokal forening.

§ 2
Foreningens formål er å verne om og fremme medlemsforeningenes felles interesser knyttet til forhold i området ved å:

Tale deres sak i felles anliggender overfor offentlige myndigheter, private foretak og media.
Holde seg orientert om utviklingen i offentlig politikk vedrørende hytter, rekreasjon og turisme på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå, informere medlemmene om denne, og holde kontakt med relevante interesseorganisasjoner.
Stimulere og overvåke tiltak i området av interesse for alle medlemsforeninger så som felles infrastruktur (vei, vann, kloakk), løyper og turstier, og planer vedrørende arealdisponering, natur- og miljøvern.

§ 3
Foreningen er basert på frivillig medlemskap ved de vel- eller veiforeninger og de individuelle, personlige hytteeiere som er omtalt i § 1.

§ 4
Foreningens høyeste organ er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned. Kunngjøring om årsmøtet skjer skriftlig (eller på annen forsvarlig måte) til medlemsforeningene med minst 30 dagers varsel.

Dagsorden i henhold til disse vedtekter og styrets forslag til saksliste (evt. valgkomiteens innstilling) vedlegges innkallingen. Saker som medlemmene ønsker fremlagt for og behandlet av årsmøtet, må være innsendt skriftlig til styret senest innen utgangen av februar. Sakspapirer ifølge sakslisten skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.

Dagsorden for årsmøtet omfatter:
a) Styrets årsberetning
b) Styrets årsregnskap
c) Revisors beretning
d) Styrets og medlemmenes fremlagte saker.
e) Budsjett for inneværende år.
f) Fastsetting av medlemskontingent basert på det vedtatte budsjett
g) Valg av styreleder
h) Valg av styre
i) Valg av revisor
j) Valg av valgkomité

Hver enkelt deltakende medlemsforening kan møte med inntil tre representanter på årsmøtet. Den har ved avstemninger et antall stemmer som svarer til antallet registrerte hytteeiere i vedkommende lokale forening. Individuelle, personlige medlemmer har 1 stemme hver. Alle saker avgjøres ved vanlig flertall, med mindre annet fremgår spesielt av disse vedtekter (se §8 og §9). Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

§ 5
Foreningens styre består av 5-7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen velges særskilt av årsmøtet og for 1 - ett - år. De øvrige styremedlemmene samt varamedlemmer velges for 2 år ad gangen, dog slik at det velges 2 medlemmer og 1 varamedlem ett år og 2 (1) det neste.

Styret er beslutningsdyktig når minimum 4 medlemmer møter. Alle beslutninger krever alminnelig flertall. Styret fører protokoll over sine møter. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelstemme.

Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt fra årsmøtet, forplikte Foreningen eller medlemsforeningene utover kontingentreserven eller i saker med direkte betydning for de enkelte hytteeieres og/eller medlemsforeningers individuelle kontraktsforhold.

§ 6
Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret beslutter det eller når minst 1/3 -del av medlemsforeningene eller medlemsforeninger som representerer 1/10 av hytteeierne skriftlig forlanger det. Innkallelse skal skje med 14 dagers varsel og skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§ 7
Foreningens drift er basert på medlemskontigenten som fastsettes av årsmøtet.
Forfallsdato for kontingenten er 30.06 vedkommende kalenderår.

Årsregnskapet avsluttes pr. 31.desember hvert år.

§ 8
Vedtektsendringer kan bare besluttes av årsmøtet med 2/3-dels flertall av de fremmøtte medlemmers stemmer.

§ 9

Forslag om oppløsning av Foreningen behandles og avgjøres av årsmøtet, og beslutning for dette krever ¾-dels flertall av de fremmøtte medlemmers stemmer.

Ved oppløsning tilbakeføres Foreningens frie midler til medlemmene på oppløsningstidspunktet.